UPDATE: Grote kortingen pensioen dreigen in 2017

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic (verdere) kortingen komen er aan

Posted 6 jaren 11 maanden geleden #44782
www.geldenrecht.nl/artikel/2016-02-16/de-pensioenen-gaan-omlaag

De actuele dekkingsgraad van de pensioenfondsen in Nederland is nu zo laag, dat het vrijwel onvermijdelijk is dat de pensioenen de komende tien jaar gekort zullen gaan worden.
De actuele dekkingsgraad zakte de afgelopen week bij de grote pensioenfondsen onder de 90 procent, de 'gevarenzone'. Gemiddeld verloren de pensioenfondsen dit jaar al 9 tot 10 procent van hun dekkingsgraad. Hierdoor zakken de pensioenfondsen onder het niveau waarbij korten op de pensioen onvermijdelijk lijkt.

Volgens RTL-Z is de actuele dekkingsgraad van het ABP nu 87 procent. Bij pensioenfonds Zorg en Welzijn ligt deze op 86 procent en bij metaalfonds PME op 88 procent.
Als de pensioenfondsen moeten korten, mogen ze dat uitsmeren over de komende tien jaar. Zakt de dekkingsgraad onder de kritische grens, dan moeten de pensioenen met 3 procent worden verlaagd. Dat betekent dat er ieder jaar 0,3 procent op de pensioenen wordt gekort.

<Dit gaat enkel op bij een eenmalige korting van 3% (90-87) bij het Abp. Zakt de draagkracht naar bijv. 85% dan komt daar elk jaar nog eens 0,2% bij.
Gelukkig is ons geld goed terecht gekomen nl. bij overheden, EU en de asielmaffia>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Kabinet wil graag splitsing Abp

Posted 6 jaren 11 maanden geleden #44626
Ad Broere legt het op zijn site voortreffelijk uit. Er moet een scheiding komen!

Samenvattend komt het hier op neer:

- Er moet een scheiding komen tussen het vermogen dat wordt opgebouwd door de jonger dan 65 jarigen en dat van de 65 plussers.
- De opbouw van de vermogens, beschikbaar voor de pensioengerechtigden gaat niet langer op basis van het theoretisch behaalde, maar op basis van het werkelijk behaalde resultaat (rendement).
- De pensioengerechtigde krijgt op zijn of haar pensioenleeftijd een brief waarin het WERKELIJK voor hem of haar beschikbare vermogen staat. Dit vermogen is de basis voor de pensioenbetalingen die volgens actuariële berekening maandelijks beschikbaar zijn.
- De gepensioneerde besluit individueel of hij of zij het beschikbare vermogen nog verder wil laten beleggen en ook met welke mate van risico.
- De jonger dan 65 jarigen krijgen ook invloed op de wijze waarop hun premies worden belegd.

De betrokkenheid van de pensioengerechtigde bij zijn of haar pensioenfonds wordt door uitvoering van het bovenstaande vergroot en – heel belangrijk- de transparantie van de fondsen wordt aanzienlijk verbeterd. Last but not least: het ‘zwevende’ vermogen bij de fondsen komt terecht waar het hoort te komen: bij de pensioengerechtigden. Is het werkelijk zo simpel? Ja, het is als het sprookje van 'de nieuwe kleren van de keizer' van Hans Andersen. Niemand durft te zeggen dat de keizer naakt is, uit angst om voor dom te worden versleten. Dit moet echter afgelopen zijn. Ik daag de fondsbestuurders uit om hardop te zeggen dat het niet klopt wat ik in dit artikel schrijf.

Lees het artikel: adbroere.nl/web/nl/columns/het-kan-zovee...et-de-pensioenen.php
Last Edit:6 jaren 11 maanden geleden door katertje
Laatst bewerkt 6 jaren 11 maanden geleden doorkatertje.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Kabinet wil graag splitsing Abp

Posted 6 jaren 11 maanden geleden #44624
www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-c...moeien.9517982.lynkx

Het kabinet is wetgever maar probeert via de rol van werkgever haar doel te bereiken. Die pettenverwarring komen we de laatste jaren iets te vaak tegen,’ aldus Jan-Willem Dieten van FNV Overheid. Hij reageert op de plannen van het kabinet om het ambtenarenpensioenfonds ABP op te splitsen in deelsectoren.

‘Bovendien vragen we ons af waar het kabinet zich mee bemoeit, het ABP is al sinds 1996 geprivatiseerd en wordt beheerd door de sociale partners.
Vakbond FNV zit dus, net als het CNV, vooralsnog niet te wachten op een ingrijpende verandering van de pensioenregeling. Deze optie is tien jaar geleden al bekeken door de sociale partners,’ aldus Dieten van de FNV. ‘Toen zaten er al meer nadelen dan voordelen aan.

Ook twijfelt de vakbondman sterk aan de motieven van het kabinet. Volgens hem wordt er in het rapport nergens gesproken over verbetering van de ambtenarenpensioenen. ‘Het argument is nu om de macht van werknemers te breken, dat is het doel.’

<Bingo. Want daar gaat het om. Verarming van de (voormalige) werknemers en nog meer in de politieke potten. Het ABP wordt op deze manier genaast door het Rijk terwijl de ambtenaren dat niet willen. Op de Krim vroeg het volk nog om de Russen. In feite hebben we het hier over Plasterk's Amerikaanse toestanden. >

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Offline
 • Geblokkeerd
 • Geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
 • Thanks: 16868

Beantwoord door gnor in topic Kabinet wil graag splitsing Abp

Posted 6 jaren 11 maanden geleden #44596
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...ng-abp.9517338.lynkx

Het kabinet gaat het opsplitsen van het ambtenarenpensioenfonds ABP in verschillende deelsectoren overwegen. Er moet in elk geval een structurele verbinding komen tussen het loon- en pensioenoverleg.

Er is het feit dat de pensioenpremie voor ambtenaren centraal wordt vastgesteld, terwijl over de cao's voor de veertien overheidssectoren telkens apart wordt onderhandeld. De werkgevers zeggen geen grip te hebben. Het in stukken knippen van het grootste pensioenfonds van ons land zou een oplossing voor dat probleem kunnen zijn. Het is in elk geval één van de vier opties.

<Het pensioenfonds is er voor het toekomstig geld van de werknemers en voornamelijk door hen opgebracht. Bij uitbetaling worden er inhoudingen ten bate van de Staat gepleegd. Maar de werkgevers vnl. staatsgerelateerd bepalen.>

‘Bij splitsing kan er een scheiding gemaakt worden tussen alle veertien sectoren afzonderlijk of tussen clusters van sectoren die qua bestuurlijke inbedding, samenstelling, voorkeuren en beleidsopvattingen meer op elkaar lijken. Er kan gedacht worden aan een splitsing in drieën: kabinetssectoren, onderwijssectoren en decentrale overheden’

<Bij veertien sectoren krijg je net zo een gedrocht als het zelf uitvinden van het wiel bij o.a. de Wmo. Ging er voorheen 1 bus met 14 klanten naar 1 instelling, nu komen er 14 busjes met elk 1 klant. En dan klagen dat de weg vol staat en de kosten hoog zijn.>

Door de gezamenlijke deelname aan de pensioenregeling, vindt tussen de bij ABP aangesloten sectoren herverdeling van premiebijdragen plaats. ‘Deze is in het voordeel van vergrijsde, hoogopgeleide en feminiene sectoren’, aldus het rapport.

<Hier staat dus heel simpel dat ouderen, beter opgeleiden en vrouwen er beter van worden. Maar wat gebeurt er dan indien je te weinig premiejaren hebt, wordt dat dan (niet dus) aangevuld. Het gaat om de eigen inleg en het aantal bijdragejaren waarnaar wordt uitgekeerd en niet om een verwijt naar de huidige gepensioneerden. Dit lijkt op een non-discussie.>

Er kan gedacht worden aan een splitsing in drieën i.p.v. 14 sectoren: kabinetssectoren, onderwijssectoren en decentrale overheden’, aldus het rapport. Sociale partners geven dan per sector invulling aan de pensioenregeling, zodat deze aansluit bij hun eigen voorkeuren, arbeidsmarkt en financiële draagkracht. Sectoren kunnen zich met deze variant een risico- en beleggingsbeleid aanmeten dat past bij hun achterban. Bij deze variant zijn de nieuwe pensioenfondsen vrij de pensioenregeling onder te brengen bij een pensioenuitvoeringsbedrijf naar keuze.

<De laatste zin geeft duidelijk de voorkeur van Biza aan voor overdracht aan de verzekeraars. De vriendjes van VVD en PvdA. Maar, voor de huidige gepensioneerden lijkt niets te worden geregeld. Ik heb het grauwe vermoeden dat er een verarmde overgangsregeling wordt gemaakt met een eigen pensioenfonds op basis van de sterfhuisconstructie.
Immers, de oudjes hebben teveel daar kan echt nog wel iets af. Het valt me overigens op, los van dit rapport, dat in andere benaderingen verlekkerd wordt bezien naar het Abp-geld en dat allerlei mogelijke financieringen worden vermeld met een uitzondering nl. de asielcrisis.>

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

door gnor
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, katertje, [Guzzi], tukker, dirko

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Kabinet wil graag splitsing Abp

Posted 7 jaren 3 uren geleden #44595
De ouderen van nu hebben in hun werkzame leven veel geld opzij gezet voor hun pensioen. Ze verkeren in de veronderstelling dat ze hebben gespaard voor een waardevast pensioen. Dus een pensioen dat meegroeit met de prijsstijging. Maar die illusie is ze door de overheid allang ontnomen. De pensioenen zullen de komende jaren niet meer worden geïndexeerd en er is zelfs een kans dat ze bij verdere financiële tegenvallers verlaagd worden. Dat deugt natuurlijk niet. De overheid hoort betrouwbaar te zijn: wat beloofd is, moet nagekomen worden.

Voor jongeren ziet het er nog beroerder uit: die bouwen niet eens meer een behoorlijk pensioen op. Aan het eind van de rit zullen ze merken dat ze een stevige inkomensval maken: een halvering van hun inkomen.

Overheid speelt dubbel spel
Er zijn verschillende redenen voor deze aanval op “het beste pensioenstelsel ter wereld”. De overheid bv heeft enerzijds de taak om er op toe te zien dat iedereen aan het eind van de rit krijgt, waar hij recht op heeft. Maar de overheid heeft een dubbele pet op. Als werkgever heeft de overheid er tegelijk belang bij om de pensioenkosten voor zichzelf zo laag mogelijk te houden. Dit zijn conflicterende belangen die op dit moment uitvallen in het nadeel van gepensioneerden.

De overheid is bezig met een afslankproces, niet met het veilig stellen van het stelsel.

Rupsje nooitgenoeg
Er zit veel geld in de pensioenspaarpot. En de overheid –rupsje nooitgenoeg- moet veel gaten stoppen: wegvallen van de aardgasbaten, financiële risico’s die banken lopen met hun over-de-top-leningen, het feit dat politiek bestuurders voor hun eigen pensioenvoorziening 1 miljard te weinig betalen etc...

Dus wordt er gebroed op methodes om geld uit de pensioenpot naar andere plekken te verschuiven.

Woekerpolissen
En dan zijn er nog de verzekeringsmaatschappijen. Die zouden de pensioenfondsen graag opdoeken, zodat zij het sluiten van pensioenverzekeringen over kunnen nemen, uiteraard tegen de bekende hoge woeker-tarieven.

Er wordt enorm gegoocheld met cijfers. Er wordt bewust een ondoordringbare mist gecreëerd van onbegrijpelijkheden. Zo kan niemand er nog een touw aan vastknopen en gaat de afbraak van “het beste pensioenstselsel ter wereld” langzaam maar zeker door.

bron: pensioenleugen
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Beantwoord door katertje in topic Kabinet wil graag splitsing Abp

Posted 7 jaren 3 uren geleden #44593
CPB: vertelt gepensioneerden niet de hele waarheid!

Bij het Centraal Planbureau (adviesorgaan van het kabinet als het gaat om economische aangelegenheden) zijn het begenadigd rekenaars en ze zijn niet te beroerd tussentijds de spelregels aan te passen om er voor het kabinet de economische cijfers mooier uit te laten zien dan ze zijn. (en wij maar denken dat het CPB objectieve informatie publiceert)

Je houdt minder over dan je denkt
Dat geldt bijvoorbeeld voor de koopkrachtcijfers van gepensioneerden. Als die dit jaar meevallen komt dat omdat een aantal prijsstijgingen in de cijfers niet wordt verwerkt en ook doordat het CPB sommige definities heeft aangepast. Ga dus op je eigen gevoel af. Als je denkt: mijn pensioen blijft het zelfde, maar ik kan er steeds minder mee doen, dan klopt dat ook.

Dramatische koopkrachtdaling gepensioneerden in 2016
Hieronder vindt u een paar belangrijke cijfers, goed om te onthouden:
In 2015 stijgt de koopkracht voor verschillende groepen volgens berekeningen van het CPB een beetje:

2015

Mensen met een baan: + 1,6%
Uitkeringsgerechtigden: +1%
Gepensioneerden + 0,7%

2016

Het plezier is van korte duur, want voor 2016 zien de prognoses er als volgt uit:
Mensen met een baan: + 0,3%
Uitkeringsrechtigden: +0,2%
Gepensioneerden: - 1,3%

Het houdt niet op, niet vanzelf....

Daar komen dan nog een paar maatregelen bovenop:
De ouderenkorting verandert: het betekent een gemiddelde inkomensdaling voor gepensioneerden van € 83,-.
De belasting voor genepensioneerden wordt verhoogd: 340 euro gemiddeld.
En de lasten stijgen omdat de bijdrage aan de zorgverzekering omhoog gaat.

Organisaties van gepensioneerden voorspellen dat door deze stapeling van maatregelen de koopkracht van ouderen de komende 10,15 jaar dramatisch zal dalen.
door katertje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Mischa, [Guzzi], tukker, dirko, gnor

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.346 seconden