Vraag VNG schiet voor de boeg van Rutte III

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 8 maanden geleden #50728 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...eenten.9575010.lynkx ?

Gemeenten kunnen tot 2022 rekenen op nog eens een half miljard euro extra ten opzichte van het regeerakkoord. De nadere financiële vertaling ervan, de startnota, pakt voor gemeenten nog veel gunstiger uit.

In de vorige week gepresenteerde startnota van het kabinet Rutte III staan nieuwe accresbedragen opgesomd waarmee het gemeentefonds de komende jaren groeit. Met name in de periode 2020 tot en met 2022 zien de gemeenten hun inkomsten jaarlijks met 500 miljoen euro extra stijgen ten opzichte van de grove ramingen in het regeerakkoord van Rutte III.

<Je zou zo zeggen, het moet toch ergens opgehoest worden>

Wel moeten gemeenten er rekening mee houden dat er extra lasten op ze af komen. Die vloeien onder andere voort uit de aanzuigende werking van het maximeren van de eigen bijdragen in het sociaal domein. Eenzelfde voorbehoud moet worden gemaakt voor de zogeheten enveloppe-gelden. Daarmee wordt bedoeld dat het kabinet de decentrale overheden verzoekt mee te werken aan de realisatie van hun prioriteiten – zoals de klimaatplannen – waarvan de kosten worden gedekt uit het accres. Hoeveel dat is, zal waarschijnlijk blijken uit het interbestuurlijk akkoord dat na 100 dagen regeren wordt gepresenteerd.

<Dus er wordt al een akkoord toegezegd voordat er onderhandeld is. Kennelijk zijn de algemene toezeggingen door Rutte c.s. voldoende om al van een bestuurlijk akkoord te mogen spreken. Overigens liep nog maar een paar weken geleden de VNG te zeuren over de hoogte van het accres.>

Conclusie
Er wordt door overheden met geld gesmeten, voor o.a. het klimaat zonder dat er maar een parasol meer wordt verkocht, terwijl het voor de burger enkel betekent: de tering naar de nering zetten.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden
De volgende gebruiker (s) zei dank u: katertje

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • gnor
 • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • Gebruiker is geblokkeerd
 • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
4 jaren 9 maanden geleden #50469 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu...n-door.9573453.lynkx ?
Gemeenten mogen dan tot 2022 1,3 miljard euro meer aan accres ontvangen van het rijk, toch voorziet koepelorganisatie VNG als gevolg van het regeerakkoord de komende jaren financiële krapte ontstaan bij gemeenten.

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU is de afspraak vastgelegd dat de bekostiging van gemeenten qua opzet dezelfde blijft: samen de trap op, samen de trap af. Met andere woorden, geeft het rijk meer (of minder) uit dan begroot, dan ontvangen de gemeenten ook meer (of minder) geld van het rijk. Wel gaan vanaf 2018 ook de rijksuitgaven op het gebied van zorg en sociale zekerheid meetellen voor de ontwikkeling van het gemeentefonds – het zogeheten accres. Voor de komende jaren profiteren gemeenten van die verbreding van de grondslag.

<En toch klaagt de VNG als een rupsjenooitgenoeg. Het moet, net als de EU, groter, groter en groter. Dus ondoorzichtiger en lekker eigen belang er op loslaten.>

In een bijzondere ledenbrief stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat gemeenten het hogere accres nodig hebben om de hogere groei van de kosten in het sociaal domein op te vangen. Onder die kostenstijging vallen ook de hogere groei van bijvoorbeeld stijgende loonkosten bij de huishoudelijke hulp en extra Wmo-uitgaven vanwege de overstap van eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen naar een abonnementstarief van 17,50 euro per 4 weken.

<De toename van die kosten in het kader van de Wmo was te voorzien. Nu doet men ineens of dat niet het geval was. Aan de ene kant leuteren dat de klant het zo slecht heeft en aan de andere kant vragen om meer geld om die klant te bedienen.
Uiteindelijk betalen alle klanten en meer dat tezamen.
Men dient nu eens in te zien dat als je vraagt om mensen langer thuis te houden dat je dan toen had moeten inramen wat dat in het slechtste geval zou gaan kosten.
Dus gewoon goed begroten en daar de onderhandelingen met het Rijk op ingaan. Niet achteraf piepen als de baantjes verdeeld zijn. >

De VNG voorziet nog meer "tegenvallers". cofinanciering, programmatische afspraken en bestuursakkoorden wil het kabinet geld uit het gemeentefonds vastleggen voor diverse door het kabinet gewenste bestedingsdoelen. De ambities op het gebied van klimaatadaptie en energietransitie uit het regeerakkoord zijn hoog. De optelsom van de ambities en plannen zal leiden tot financiële krapte bij gemeenten’, aldus de 44 pagina’s tellende VNG-reactie op het regeerakkoord.

<Je kunt natuurlijk ook bestuursakkoorden tegen houden als ze slecht dreigen uit te pakken.
Maar voor de VNG geldt kennelijk een andere insteek nl. op voorhand klagen.>

Als andere financiële tegenvallers hekelt de VNG het handhaven van de opschalingskorting en het afzien van de verruiming van het lokaal belastinggebied door Rutte III, waarvoor het kabinet Rutte II juist de bouwstenen had gelegd. Het niet schrappen van de opschalingskorting – op basis van de veronderstelling dat fusies leiden tot lagere apparaatskosten – kost de gemeenten flink geld. In 2018 en 2019 loopt de korting jaarlijks op met 60 miljoen euro. Vanaf 2020 lopen de bedragen die jaarlijks worden gekort op het gemeentefonds op tot 130 miljoen euro in 2024 en 40 miljoen euro in 2025. Bij elkaar opgeteld leidt dat tot een verlaging van het gemeentefonds met structureel 795 miljoen euro – bovenop de 180 miljoen euro die de afgelopen 3 jaren al structureel is afgeroomd. ‘Met name de oplopende kortingen na 2021 zullen meerjarige investeringsbeslissingen negatief beïnvloeden’, aldus de VNG, die ervoor waarschuwt dat dat ook gevolgen zal hebben ‘voor eventuele programmatische afspraken die het kabinet wil maken op terreinen als woningmarkt en mobiliteit.’

<Ook hier geldt weer: maak dan geen afspraken als ze ongunstig voor je gemeenten zijn. Maar ook hier blijft de baantjes-carroussel zeer belangrijk.
Daarnaast kan men altijd nog voorstellen de gemeentelijke belastingen w.o. OZB en parkeertarieven aan te scherpen.>

Conclusie
De VNG gaat op voorhand zitten mekkeren. Er is nog geen duidelijk omlijnd programma van Rutte III bij de burger bekend dus zijn het in principe schoten voor de boeg.
De VNG begint zo langzamerhand de hand te overspelen en dat is niet in het belang van de gemeenten en zeker niet de inwoners.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.