Vraag decentralisaties zorg en welzijn: Delft en de BV

  • gnor
  • gnor's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • Gebruiker is geblokkeerd
  • niet alle onrecht valt uit te bannen, maar we doen ons best
Meer
3 jaren 7 maanden geleden #50273 door gnor
www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws...gdhulp.9571918.lynkx ?
Het college van Delft wil de uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp verzelfstandigen.

De BV die hiervoor wordt opgericht, zou op 1 januari 2018 in de lucht moeten zijn.
Volgens het college worden met de nieuwe organisatie rollen en verantwoordelijkheden helderder.
ls de BV een feit is, functioneert de gemeente als opdrachtgever en de nieuwe organisatie als uitvoerende organisatie en aanspreekpunt voor zorgbehoevenden. ‘De gemeente geeft zo invulling aan haar taak als regiegemeente’, stelt het college. De gemeenteraad en de ondernemingsraad moeten nog adviseren over de plannen van het college.

Het is nu tijd voor een definitieve organisatievorm, vinden B en W van Delft. De betrokken medewerkers komen in dienst van de nieuwe organisatie. Een derde van hen is nu bij de gemeente werkzaam. De gemeente blijft volledig eigenaar van de nieuwe organisatie, als enige aandeelhouder van de BV. De ontvlechting uit de gemeentelijke organisatie volgt in de tweede fase, die op 1 januari 2019 moet zijn afgerond.

<Lijkt niet slim een BV. Fiscaal? Een aantal mensen zal de geldende ambtenarenstatus verliezen. Was dat soms de bedoeling van Delft?>

Artikel 160 Gemeentewet
1
Het college is in ieder geval bevoegd:
a
het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast;
b
beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de burgemeester hiermee is belast;
c
regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met uitzondering van de organisatie van de griffie;
d
ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, te benoemen, te schorsen en te ontslaan;
e
tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten;
f
te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;
g
ten aanzien van de voorbereiding van de civiele verdediging;
h
jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen.
2
Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
3
Een besluit als bedoeld in het tweede lid behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. De goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
4
Het college neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.
Vooral de leden 2 en 3 zijn hier belangrijk.

Zie ook: www.sociaalwerknederland.nl/?file=13711&...action=file.download
Specifiek 5.13 m.b.t. Leeuwarden en nu kennelijk Delft.

zachte heelmeesters, maken stinkende wonden

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.